Bezpieczeństwo w pracy

Pracodawcy muszą zapewnić fizyczne środowisko w miejscu pracy jest adekwatne i wygodne do wypełniania założonych zadań. W ten zakres wchodzi wentylacja , oświetlenie, , struktura budynku, toaleta i zaplecze do utrzymywania czystości.

Pomieszczenie pracy to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca, z wyjątkiem pomieszczeń, w których:
łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,
mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,
jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą.
Możemy wyróżnić pomieszczenia pracy stałej i czasowej.

Pomieszczenie pracy stałej – to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny.

Pomieszczenie pracy czasowej – to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.

Pracodawca ma prawny obowiązek utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku. Ponadto musi zapewnić okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić:

oświetlenie naturalne i sztuczne,
odpowiednią temperaturę,
wymianę powietrza,
zabezpieczenie przed wilgocią,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi,
zabezpieczenie przed nasłonecznieniem,
zabezpieczenie przed drganiami,
zabezpieczenie przed innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.
http://kadry.infor.pl