Nieszczęśliwe wypadki

Śmiertelnie porażony
Inspektor pracy OIP Opole przeprowadził postępowanie kontrolne w sprawie wypadku
śmiertelnego, jakiemu uległ pracownik przedsiębiorstwa robót kolejowych. Do wypadku
doszło podczas przebudowy wiaduktu drogowego w województwie opolskim.
Poszkodowany (21 lat) w dniu wypadku zajmował się przygotowaniem rusztowania
podwieszonego, przymocowanego do przęsła wiaduktu. Zamontowanie tego rusztowania było
niezbędne dla wykonania płyty pomostowej i gzymsów budowanego wiaduktu. Prace
wykonywał na pomoście, który stanowiła drewniana deska, umieszczona na dwuteownikach
nad czynną siecią trakcyjną o napięciu 3000 Volt. Poszkodowany na skutek osunięcia nogi,
dotknął, najprawdopodobniej podudziem, linki nośnej przewodu jezdnego sieci trakcyjnej.
Równocześnie, trzymając się jedną ręką pręta zbrojeniowego mostownicy zamknął obwód,
umożliwiając przepływ prądu. Na skutek tego wypadku poszkodowany poniósł śmierć.

Inspektor pracy stwierdził, że poszkodowany w chwili wypadku był wyposażony w sprzęt
chroniący przed upadkiem z wysokości, tj. szelki bezpieczeństwa z linką zabezpieczającą.
Jednakże sprzęt ten, w żaden sposób nie zabezpieczał pracownika przed możliwością
porażenia prądem. W wyniku kontroli ustalono, że sieć trakcyjna, nad którą prowadzone były
prace budowlane powinna być bezwzględnie wyłączona albo wyizolowana na odcinku
prowadzenia robót. Obowiązek zgłoszenia wniosku do spółki PKP Energetyka S.A. o
wyłączenie lub wyizolowanie sieci trakcyjnej spoczywał na wykonawcy robót.
Przyczyny wypadku:

1. Techniczne:
· brak właściwego rozwiązania technicznego zabezpieczającego przed porażeniem
elektrycznym z sieci trakcyjnej;
· niewłaściwe środki ochrony zbiorowej, tj. brak szczelnego wyłożenia tymczasowego
pomostu roboczego oraz desek krawężnikowych;
· zastosowanie niebezpiecznego procesu pracy;
2. Organizacyjne:
· niewłaściwa ogólna organizacja pracy;
· brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych;
· brak stanowiskowej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy określającej zasady
organizacji pracy przy sieci jezdnej w strefie prac pod napięciem;
· brak szczegółowych instrukcji techniczno-ruchowych, określających wymagania
bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk, w tym stanowiska
robotnika mostowego;
· tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy;
· niedostateczne przygotowanie zawodowe poszkodowanego pracownika, jako
robotnika mostowego;
· niewłaściwe polecenia przełożonych dotyczące wykonywania prac w strefie pod
napięciem;
· brak skutecznego nadzoru;
· dopuszczenie do wykonywanie prac w strefie pod napięciem pomimo niezastosowania
żadnej z metod pracy pod napięciem, uzależnionej od usytuowania pracownika
względem części pod napięciem oraz stosowanych środków zapobiegających
porażeniu elektrycznemu;
· niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
instruktażu stanowiskowego i szkolenia okresowego;
· nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na
stanowisku robotnika mostowego wszystkich czynników środowiska pracy
występujących przy wykonywanych pracach na budowie wiaduktu.
3. Ludzkie:
· stan psychofizyczny pracowników niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy
spowodowany zdenerwowaniem oraz innymi przyczynami wynikającymi z zagrożenia
niewykonania zdania w ustalonym wcześniej terminie;
· nieprawidłowe zachowanie się pracowników spowodowane:
· brakiem świadomości istniejącego zagrożenia,
· nieznajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
· lekceważeniem zagrożenia, wynikającym ze zbyt dużego ryzyka podjętych decyzji,
· niedostateczną koncentracją uwagi poszkodowanego na wykonywanej czynności,
wynikającą ze spóźnienia do pracy,
· brakiem doświadczenia,
· podejmowaniem decyzji w warunkach podwyższonego stresu, wynikającego
z przyjętego terminu zakończenia robót mostowych oraz nieukończeniem montażu
rusztowania w dniu poprzednim i koniecznością jego wykonania dla zapewnienia
płynności i ciągłości robót z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych.
W związku z kontrolą inspektor pracy wystosował do pracodawcy nakaz zawierający łącznie
pięć decyzji oraz dwa wystąpienia z w sumie 17 wnioskami. Ukarał pracodawcę mandatem
oraz złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby
odpowiedzialne za nadzór nad pracownikami na budowie z art. 220 § 1 i 2 Kodeksu pracy,
a więc w związku z niedopełnieniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
a przez to przyczynienie się do utraty życia przez pracownika

Opracowanie portal edukacyjno – informacyjny www.znamibezpiecznie.pl