Jakie obuwie powinien nosić pracownik w sklepie spożywczym? Czy musi mieć obuwie z blachą?

Pracodawca, biorąc pod uwagę istniejące zagrożenia wynikające z oceny ryzyka zawodowego, ustala, jakie środki ochrony zbiorowej oraz ochrony indywidualnej powinny być stosowane.

Zgodnie z art. 237(6) § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p., pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające go przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
W pytaniu nie wskazano, jakie czynności wykonuje pracownik. Jeśli pracownik zajmuje się transportem, przeładunkiem, dostarczaniem towaru, rozdzielaniem sztuk mięsa, powinien używać butów z podnoskiem stalowym, lub lepszym – kompozytowym. Stosowanie podnosków zależy to od stwierdzonych zagrożeń i decyzji pracodawcy po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Według art. 237(8) § 1 k.p., pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 237(6) § 1 i art. 237(7) § 1 oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Pracodawca, ustalając środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, powinien posługiwać się rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.b.h.p.

Przepisy dotyczące środków ochrony indywidualnej zawarte są w załączniku nr 2 do r.b.h.p. O obowiązku konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami stanowi art. 237(1a) § 1 pkt 4 k.p., który zobowiązuje pracodawcę do konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami – przydzielanie pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Obuwie robocze z podnoskami stalowymi i kompozytowymi ochrania stopę pracownika przed zgnieceniem, zmiażdżeniem przez upadające przedmioty. Jeśli zachodzi takie ryzyko, pracownik powinien nosić obuwie robocze z podnoskami stalowymi lub kompozytowymi.

 

źródło: www.bhp.abc.com.pl