OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE

Audyt środowiskowy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą podlegają obowiązkom prawnym w zakresie ochrony środowiska.

Wykonujemy usługi w zakresie przeglądu i identyfikacji obowiązków przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymagań ochrony środowiska:

1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA i EWIDENCJA:

  • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
  • Raportowanie do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisji)

2. Przedkładanie corocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów:

  • Przedkładanie corocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów,
  • Prowadzenie ewidencji odpadów

UWAGA:

Każdy przedsiębiorca, który wykorzystuje w swojej działalności pojazdy służbowe, maszyny, urządzenia lub kotły zasilane paliwem, np. etylina, ON, gaz ziemny, olej opałowy, urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne jest zobowiązany do:
przygotowania wykazów zawierających informację o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat – raz w roku, do 31 marca
Posiadając już jeden samochód służbowy (dostawczy lub osobowy) jesteś zobowiązany przygotować sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska oraz wyliczyć należną opłatę.
Niektórych przedsiębiorców dotyczą również obowiązek naliczana opłat w związku z:
– odprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi
– poborem wód
– składowaniem odpadów
– chowem lub hodowlą drobiu
Obowiązujące przepisy wymagają wniesienia opłaty środowiskowej do Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli suma naliczonych opłat środowiskowych w danym roku przekracza kwotę 800zł. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku złożenia wykazu zawierającego informację o zakresie korzystania ze środowiska do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Oprócz podstawowych obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska niektórzy przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będą zobowiązani do uzyskania dodatkowych pozwoleń/zezwoleń.

Prowadzenie niemal każdej działalności gospodarczej wiąże się z powstawaniem odpadów.

Najpowszechniej występujące odpady, których wytwarzanie dotyczy prawie każdego przedsiębiorcy, to odpadowe oleje silnikowe, smarowe, zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, opony, baterie i akumulatory, odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym np. tonery, czy odpady w gabinetach stomatologicznych.
W związku z czym tak samo duże przedsiębiorstwa przemysłowe jak też firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw są zobowiązane wypełniać obowiązki wynikające z Ustawy o Odpadach