Podstawa prawna próbnej ewakuacji. Kto jest odpowiedzialny za ewakuację pracowników w przypadku pożaru w zakładzie pracy i czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzać ćwiczenia ewakuacyjne?

Próbna ewakuacja budynków to obowiązek, który pojawił się po raz pierwszy w 2003 roku. Wymagał od właścicieli i zarządców ewakuację obiektów zwierających strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami.

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 czerwca br. opublikowano zapowiadane od blisko półtora roku rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b. Omawiana regulacja weszła w życie dnia 30 czerwca br. i uchyla w całości dotychczasowe, noszące tę samą nazwę rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Można powiedzieć, że z próbną ewakuacją mamy do czynienia już od kilkunastu lat. W przeciągu tego czasu przepis zmienił się trzykrotnie. W pierwszej formie były dwa warunki by obiekt uznać za spełniający potrzebę przeprowadzenia próbnej ewakuacji. Min. 51 osób będących stałymi użytkownikami oraz musieli się znajdować w tej samej strefie pożarowej. Według tego przepisu należało prowadzić ewakuację dużych budynków w tym i mieszkalnych. Duże obiekty administracyjno-biurowe na pewno, natomiast nie wyobrażam sobie przeprowadzić próbną ewakuację bloku mieszkalnego.

Dlatego w 2006 roku przy zmianie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zmieniono również brzmienie tego przepisu. Właściwie dodano trzeci warunek mówiący, że obiekty te powinny być niezakwalifikowane do kategorii zagrożenia Ludzi ZL IV. Czyli od 2006 r został rozwiązany problem próbnych ewakuacji budynków mieszkalnych (ZL IV). Jednak przepis ten wciąż nie obejmował szkół, akademików, internatów, bo wciąż była mowa o stałych użytkownikach. I tak podczas kolejnej zmiany Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wprowadzono dwa kolejny podpunkt.

Obowiązek praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji to istotna nowość w polskich przepisach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków i innych obiektów użytkowanych przez ludzi. Do tej pory przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacji było dobrowolne.

Obowiązujące od 25 lipca 2003 r. rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 13 zobowiązuje właścicieli lub zarządców obiektów, zawierających strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, do praktycznego sprawdzania co najmniej raz na dwa lata organizacji oraz warunków ewakuacji.

źródło: www.portalbhp.pl