POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.impero.info

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Simplex Group Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 81 ; 02-001 Warszawa z siedzibą w Bielsku– Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 20.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail:biuro@simplexgroup.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny: Simplex Group Sp. z o.o. ul. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko – Biała z dopiskiem „RODO”.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Poniższe postanowienia stanowią Politykę Prywatności, która określa informacje dotyczące danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Simplex Group- Impero dział Kadr, BHP, Ochrona środowiska, PPOŻ, Haccp ( inne z zakresu pakietów Impero)

Zapewniamy, iż dane osobowe zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie www.impero.info są chronione zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Ochrona danych osobowych ma dla nas najwyższy priorytet. Jednocześnie informujemy, że Simplex Group Sp. z o.o. wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewnia najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w postaci utrzymywania z Państwem relacji biznesowych, umożliwiających kontaktowanie się z Państwem mające na celu współpracę przy realizowanych zleceniach.

Stronę internetową www.impero.info można przeglądać anonimowo, bez rejestracji danych osobowych. Dane dotyczące daty, czasu pobytu na stronie lub nazwy usługodawcy Internetu są rejestrowane wyłącznie anonimowo i nie są przyporządkowane do osobistych danych osoby przeglądającej stronę.

Pliki Cookies

„Cookies” zwane „ciasteczkami” są wykorzystywane jako znaki identyfikacyjne. Nasze „cookies” są chronione za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, przed odczytem przez osoby trzecie. Żadne ze stosowanych „cookies” nie może spowodować uszkodzenia komputera użytkownika. Żadne dane osobowe nie są gromadzone. Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików „cookies” na komputerze, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Każdy ma prawo usunąć lub zablokować istniejące już pliki „cookies”. Instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” znajdują się w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików „cookies” może powodować, że część funkcjonalności na stronie nie będzie działać poprawnie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na świadczenie usług świadczonych przez Simplex Group Sp. z o.o. Impero
Z uwagi na zmianę stanu prawnego – 25 maja 2018 r. rozpoczęto stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako Ogólne rozporządzenie – „RODO”) – przekazujemy informacje o których mowa w art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia- ,,RODO’’, w tym o celu, zasadach oraz sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Zamawianie szkoleń

W momencie składania zamówienia na zakup szkolenia lub inne usługi z z zakresu pakietów Impero przez stronę www.impero.info adres e-mail: biuro@impero.info do realizacji zamówienia potrzebne są nam dane osobowe. Pragniemy zapewnić, iż są one przez nas przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji zamówienia szkolenia, wystawienia zaświadczenia o szkoleniu bhp i dokumentu sprzedaży (faktury). Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację usługi.
Dane osobowe kursanta  udostępniane w trakcie dokonywania zamówienia ograniczają się tylko i wyłącznie do danych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do wystawienia zaświadczenia o szkoleniu, które są uregulowane w art. 237(3) § 2 i art. 237(3) § 2(1) Kodeksu pracy oraz  rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Wzór zaświadczenia (zawierający zakres danych niezbędnych do wystawienia  zaświadczenia) stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. (poz. 1420).
Dane kontaktowe i firmowe zamawiającego szkolenie wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu przekazania informacji o szkoleniu, , świadczeniu usług, pakietów, umów , wystawienia faktury i przesłania dokumentów drogą pocztową.

Cele przetwarzania danych osobowych

Cele przetwarzania danych osobowych
· obsługa zgłoszeń, które otrzymujemy (np. przez adres e-mail),
· kontakt ze zleceniodawcą lub uczestnikiem szkolenia w celach związanych ze świadczeniem usług,
· zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług zgodnie z pakietem i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· prowadzenie dzienników szkoleń i wystawianie zaświadczeń,
· obsługa ewentualnych reklamacji,
· realizacja celów podatkowych i rachunkowych.

Zasada minimalizacji przetwarzania danych osobowych

Dla celu realizacji umowy przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
· dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres oraz datę i miejsce urodzenia w przypadku kursantów, pesel),
· dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, nazwa przedsiębiorcy),
· dane dostępne publicznie z CEIDG.

Czas przetwarzania danych

Zebrane dane będą przechowywane do ustania celu w jakim były zebrane – zakończenia obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w zakresie przechowywania dokumentów księgowych, dzienników, testów i zaświadczeń.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem podanych w emailu szkolenia danych osobowych jest jest Simplex Group Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81 ; 02-001 Warszawa z siedzibą w Bielsku– Białej, ul. Frycza Modrzewskiego 20.

Dane osobowe przekazane w emailu, zamówieniu  przetwarzane są przez nas wyłącznie dla celów związanych z realizacją zakupu szkolenia. Pragniemy zapewnić, że uzyskane  dane  osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych w celach marketingowych  ani w żadnym innym celu. Przekazane w zamówieniu dane osobowe nie będą przez nas w żaden sposób profilowane.

Dostęp do danych

Dostęp do danych osobowych, mają pracownicy, którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zgodnie z polityką  bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony danych.
Nasz system IT spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Komputery chronione są przez licencjonowane, systematycznie aktualizowane programy antywirusowe.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych są upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe oraz sprzedawca usługi hostingowej na podstawie zawartej umowy powierzenia, który zajmujące się zabezpieczeniem danych, gwarantując ich bezpieczeństwo.

Uprawnienia użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

Każde podanie danych osobowych w formularzu zamówienia szkolenia jest całkowicie dobrowolne, wiąże się jednak z tym, że nie podanie danych uniemożliwi realizację usługi.
Administrator zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe w formularzu zamówienia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym również prawo do  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa w odniesieniu do celu w jakim zostały zebrane.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
· dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
· osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
· osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania,
· dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
· dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
· dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych osobowych w siedzibie firmy Simplex Group ul. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskania informacji na temat standardów ochrony danych osobowych poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy biuro@simplexgroup.pl, lub pisząc na adres korespondencyjny: Simplex Group Sp. z o.o. ul. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko – Biała z dopiskiem „RODO”.

Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Złożenie zamówienia na szkolenie oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie postanowień w niej zawartych.
Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.