Czy posiadanie defibrylatora AED w zakładzie pracy jest obowiązkowe?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie w zakładzie pracy sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku. Wiąże się z tym obowiązek zapewnienia punktów pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz apteczek. Przepisy na chwilę obecną nie wymagają, aby urządzenie AED miało stanowić obowiązkowe wyposażenie w zakładzie pracy. W żadnym razie jego brak nie może być potraktowany jako naruszenie zasady dbałości o zdrowie i życie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Zasadą wynikającą z art. 207 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., jest ponoszenie przez pracodawcę odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.
Rolą pracodawcy, której źródłem jest art. 207 § 2 k.p., jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Konkretyzacją kodeksowych obowiązków pracodawcy są przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) – dalej r.b.h.p. Zgodnie z § 44 ust. 1 r.b.h.p., obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

W szczególności pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne. Ponadto rolą pracodawcy jest zapewnienie apteczek w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
Przepisy nie wskazują na dodatkowe elementy wyposażenia systemu pierwszej pomocy organizowanego przez pracodawcę. Nie ma prawnego wymogu, aby defibrylator (AED) stanowiło bezwzględne wyposażenie zarówno organizowanych przez pracodawcę punktów pierwszej pomocy, jak i wyposażenie apteczek zakładowych. Urządzenia takie jak defibrylator dają większe szanse na uratowanie pracownika – jak również osoby z zewnątrz znajdującej się na terenie zakładu pracy, jednak ich niezapewnienie nie pozwala na przyjęcie, iż pracodawca nie wypełnia w sposób prawidłowy obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na zakup AED, należy przyjąć, że jego usytuowanie powinno być uzgodnione z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

źródło:http://www.bhp.abc.com.pl