Przedłużacze przyczyną śmierci

Inspektor pracy prowadził czynności kontrolne w zakładzie pracy świadczącym usługi ogólnobudowlane. Ich celem było ustalenie okoliczności i przyczyn śmiertelnego wypadku, któremu uległ 34 letni pracownik. Trzeba podkreślić, że informacja o zdarzeniu nie została przekazana do inspekcji przez pracodawcę, lecz za pośrednictwem funkcjonariuszy policji z miesięcznym opóźnieniem.

W trakcie postępowania ustalono, iż pracownik podczas cięcia szlifierką kątową metalowych płaskowników i kątowników
składowanych na placu budowy został porażony prądem elektrycznym. Na skutek doznanych obrażeń zmarł w szpitalu nie odzyskawszy przytomności.

Inspektor pracy badając stan faktyczny towarzyszący zdarzeniu stwierdził szereg nieprawidłowości w zakresie zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jak ustalono w trakcie kontroli główną przyczyną wypadku był zły stan techniczny przewodów elektrycznych (przedłużaczy) eksploatowanych przez poszkodowanego. Zapewnione przez pracodawcę a stosowane na budowie przewody
elektryczne posiadały liczne uszkodzenia mechaniczne (uszkodzona izolacja zewnętrzna oraz wewnętrzne izolacje żył). Uszkodzone było również jedno z gniazd wtykowych przedłużacza (ubytek materiału izolacyjnego o wymiarach 10×20 mm w centralnej części gniazda).
Uszkodzenia te doprowadziły do porażenia prądem pracownika.

Ponadto stwierdzono, że:
· eksploatowana przez poszkodowanego szlifierka nie była przystosowana do wykorzystywania jej w środowisku wilgotnym;
· poszkodowany nie został poddany szkoleniu wstępnemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego;
· pracodawca nie opracował instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej obsługi eksploatowanej na budowie szlifierki kątowej;
· pracownik został dopuszczony do pracy bez orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku;
· pracodawca nie opracował oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na stanowisku pracownik fizyczny na którym zatrudniony był poszkodowany;
· pracodawca nie opracował instrukcji bezpiecznego wykonywania prac na budowie.

http://www.pip.gov.pl