Czy rejestr wypadków oraz rejestr chorób zawodowych podlegają przepisom RODO?

Zarówno rejestr wypadków przy pracy, jak i rejestr chorób zawodowych zawierają dane osobowe, ale też dane wrażliwe.

Czy informacje zawarte w rejestrze wypadków oraz rejestrze chorób zawodowych podlegają przepisom RODO? Jak długo powinny być archiwizowane i w jaki sposób ewentualnie usuwane z rejestru?

Zarówno rejestr wypadków przy pracy, jak i rejestr chorób zawodowych zawierają dane osobowe, ale też dane wrażliwe (dotyczące stanu zdrowia), wobec czego podlegają przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Rejestr wypadków przy pracy należy traktować jako dokumentację powypadkową i należy ją przechowywać przez 10 lat. Natomiast w przypadku przechowywania dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych polskie przepisy prawa pracy określają termin ich przechowywania jedynie w przypadku podmiotów należących do sfery budżetowej (na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; Dz.U. poz. 67), który wynosi 10 lat. W przypadku podmiotów nienależących do sfery budżetowej, polskie przepisy prawa pracy nie określają przez jaki okres należy przechowywać rejestr chorób zawodowych, ani od jakiej daty należy ten okres liczyć.

Polskie przepisy prawa pracy nie określają również sposobu usuwania danych z rejestru wypadków przy pracy, ani rejestru chorób zawodowych.