RYZYKO ZAWODOWE

Zgodnie z postanowieniami KP – każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzić udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy.

Celem przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego jest oszacowanie ryzyka i stwierdzenie czy jego poziom jest dopuszczalny czy nie. W przypadku, gdy poziom ten jest nie do zaakceptowania pracodawca określa jakie środki ochrony należy zastosować, aby ryzyko było akceptowalne.
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w 5 etapach:

1. Zebranie informacji do oceny ryzyka zawodowego to działania mające na celu
 • zadań realizowanych na stanowisku,
 • stosowanych maszyn i urządzeń,
 • osób pracujących na stanowisku pracy,
 • występujących na stanowisku pracy czynników szkodliwych i/lub niebezpiecznych (m.in. poprzez analizę kart charakterystyki),
 • stosowanych środków ochronnych,
 • zaistniałych wypadków czy zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
2. Identyfikacja zagrożeń:
 • przeprowadzona wizja lokalna stanowiska pracy,
 • przeprowadzenie wywiadu z pracownikami,
 • opracowanie listy kontrolnej dotyczącej stanowiska pracy w celu określenia występujących czynników:
 • niebezpiecznych (elementy ruchome i luźne, ostre i wystające, przemieszczanie się ludzi, porażenie prądem elektrycznym, poparzenie, wybuch, pożar),
 • szkodliwych i uciążliwych (czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychofizyczne, społeczne).
3. Oszacowanie ryzyka zawodowego zgodnie z wybraną metodą (np. RISK SCORE, zgodnie z normą PN-N-18001):
 • Określenie potencjalnych skutków zdarzenia (straty spowodowane przez zdarzenie),
 • Określenie ekspozycji pracownika na zagrożenie,
 • Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia.
 • Oszacowanie ryzyka zawodowego dla każdego ze zidentyfikowanych zagrożeń.
4. Określenie działań eliminujących lub redukujących ryzyko:
 • stosowanie nowych rozwiązań technicznych (np. osłony, ekrany itp.),
 • zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,
 • zmiana sposobu wykonywania pracy,
 • stosowanie środków ochrony. Środki ochrony indywidualnej, pracodawca może zastosować tylko wtedy, gdy brak jest innej możliwości ograniczenia ryzyka występującego na stanowisku pracy.
5. Udokumentowanie oceny ryzyka i okresowa ocena ryzyka

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych.

Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:

 1. opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
  1. stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
  2. wykonywanych zadań,
  3. występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
  4. stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  5. osób pracujących na tym stanowisku;
 2. wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
 3. datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Wszystkie szkolenia prowadzimy zarówno u klienta, jak również u nas w firmie. Dysponujemy wszystkimi pomocami dydaktycznymi, salą wykładową, wózkami widłowymi.

Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą instruktorów oraz specjalistów z każdej dziedziny, gwarantując w ten sposób najwyższą jakość prowadzonych szkoleń.