W biurze

Często jesteśmy pytani czy pracownik może siedzieć przy biurku tyłem do drzwi, którymi często wchodzą i wychodzą inni pracownicy, klienci, goście? Czy są odnośnie do tej kwestii ustalone jakieś zasady?
Przepisy bhp nie zabraniają siedzenia przez pracownika tyłem do drzwi. Należy jednak pamiętać, że sposób rozmieszczenia mebli i urządzeń w pokoju powinien odpowiadać wymaganiom rozporzą-dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. W przypadku pracy z wykorzystaniem ekranów komputerowych dodatkowe wymagania zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) – dalej r.m.e.
Uzasadnienie
Zgodnie z § 47 r.b.h.p., do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wy-godne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicz-nych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpiecze-niu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą. Dodatkowo, zgodnie z § 19 r.b.h.p., na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).
Zgodnie z pkt 8 załącznika do r.m.e., stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pra-cownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak usytuowane w pomieszczeniu, aby zapewniało pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora – co najmniej 0,8 m. Odle-głość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400 – 750 mm.
Mimo braku zakazu pracy tyłem do drzwi, taki sposób korzystania z miejsca pracy może niekorzyst-nie wpłynąć zarówno na wydajność, jak i samopoczucie pracownika, w szczególności w sytuacji, gdy często wchodzą i wychodzą danymi drzwiami inni pracownicy.
Żródło: Serwis BHP

Leave a Reply