WNIOSKI I POZWOLENIA

1. POWIETRZE:

  • Sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • Sporządzanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, której emisja nie wymaga pozwolenia.

Obowiązek uzyskania pozwolenia/zezwolenia emisyjnego dotyczy korzystania ze środowiska, które wykracza poza ramy powszechnego korzystania ze środowiska i związane jest z prowadzeniem działalności powodującej oddziaływanie na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza. Procesy, które powodują emisję zanieczyszczeń ze środowiska to min. eksploatacja kotłów, w związku ze spalanie paliwa, emisja malarni lub lakierni, spawalni, przeładunek paliw, hodowla lub chów zwierząt

2. WODA I ŚCIEKI

  • WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH

Korzystanie z wód przez niektórych przedsiębiorców wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Korzystaniem takim jest min. pobór wód powierzchniowych i podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie własną kanalizacją deszczową wód opadowych i roztopowych do środowiska oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

3. ODPADY

  • WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne