Zgłoszenie wypadku przy pracy

W jakim terminie pracownik powinien dokonać zgłoszenia wypadku? Czy wypadek może być zgłoszony po miesiącu jeśli służba bhp nie została wcześniej o tym powiadomiona? Co z protokołem wypadkowym, który zostanie zatwierdzony po tak długim czasie – gdzie data wypadku w protokole zostanie wpisana np. z miesiąca poprzedniego?

Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zaistnieniu wypadku spoczywa na:
pracowniku, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, (§ 2. rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy),
każdym innym pracowniku, który wypadek zauważył (art. 211. Kodeksu pracy).
Mimo zapisu „niezwłocznego zawiadomienia” przepisy nie określają ostatecznego terminu zgłoszenia wypadku od daty jego zaistnienia – nie ma okresu zamykającego możliwość zgłoszenia wypadku, bowiem roszczenie o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie ulega przedawnieniu, gdyż nie jest to roszczenie w rozumieniu art. 291 § 1 Kodeksu pracy.